نسبت سیگنال به نویز

نسبت سیگنال به نویز نسبت سیگنال به نویز (SNR – Singal to Noise ratio) معیاری جهت نمایش میزان سیگنال مفید در مقابل سیگنال مزاحم یا نویز در سیستم تلفن می‌باشد. مقدار کمتر از ۱۲ نشاندهنده مشکل جدی نویز در خطوط است. مقدار بالاتر از ۲۰ وضعیت رضایت بخش و مقدار بالاتر از ۳۰ مقدار مناسب است.