BIT DEPTH چیست؟

به صورتwave وقتی می گوییم ۹۶ در ۲۴ قسمت ۲۴ به چه معنی است؟خوب حالا فرض می کنیم یک ثانیه فایل ۴۴۰۱ داشته باشیم گویند bit depth یعنی ۱۰۰ ۴۴ عدد نمونه صدا یا اطلاعات و یا دیتا داده می شود را  audio cd هرچه مقدار این رزولوشن و یا عدد بالاتر باشد کیفیت بالاتری خواهیم داشت به طور نرمال در استفاده شده است و باید منتظر جدیدترین تکنولوژی بود