کاربرد دیجیتال ساینیج چیست؟

کاربرد دیجیتال ساینیج چیست؟ دیجیتال ساینیج برای مخاطب خاص در مکان خاص و انتخاب شده اطلاعات را به صورت دوره ای نمایش می دهد که این اطلاعات با توجه به زمان و نوع نمایشگر متفاوت می باشد و از لحاظ محتوا محدودیتی در نمایش وجود نخواهد داشت. بستر مورد نیاز دیجیتال ساینیج (ساین ایج) چیست؟ این موضوع بسته به نوع نرم افزار استفاده شده به منظور دیجیتال ساینیج متفاوت است.