دکمه فوت سوئیچ

دکمه فوت سوئیچ FX ON/OFF این سوئیچ برای قطع و وصل کردن افکت با کنترل مستقل است. با کمک footswitch میتوان کنترل افکت را بدست گرفت یعنی روشن و خاموش کردن افکت با ضربه پا که با یک سوئیچ پدالی کنترل می شود که با فشارپا روی پدال افکت قطع ووصل می شود البته این خاصیت بیشتر برای موزیک استفاده می شود آن هم زمانی که خواننده دست تنهاست به