پیانوی سایلنت

پیانوی سایلنت سیستم سایلنت (Silent)، یک وسیله جنبی برای پیانو می‌باشد.وقتی این وسیله بر روی پیانو نصب می‌شود، پیانیست می‌تواند حالت سایلنت(ساکت) و یا حالت عادی نوازندگی را انتخاب کند.انتخاب حالت سایلنت، برای نوازندگی شخصی پیانیست