درک زیبا شناسی فلسفی در موسیقی

موسیقی غیرتقلیدی – وقتی که ما صحبت از موسیقی غیرتقلیدی می کنیم ، نه باورمان بر این است که با نوعی از موسیقی کاملاً متفاوت مواجه ایم ، بلکه با نوعی موسیقی تفکر آمیز و احساس برانگیز رو به رو هستیم که به لحاظ جمله بندی ، بیان ، محتوا و معیارهای ذوقی با آثار پیشین یا پیشینیان دارای وجوه تفاوت و تمایز است. این نوعموسیقی را نمی شود به