سیستم کنفرانس

سیستم کنفرانس یکی از ضروری ترین تجهیزات سالنهای کنفرانس ؛ سیستم کنفرانس صوتی می باشد که به دو گروه باسیم و بی سیم تقسیم میشوند. سیستم کنفرانس صوتی تبادل اطلاعات را بصورت سازمان یافته بین اعضای شرکت کننده تضمین می نمایند .