تکنیک های سبک فلامنکو

تکنیک های سبک فلامنکو Apoyando: کلمه اسپانیایی به معنی تکیه است.تکنیک دست راست که برای اجرای ضربه انگشت به سیم بعدی تکیه می کند و صدای قوی تری نسبت به حالت تیراندو به وجود می آورد. Tirando: