تورگاید JTS

تورگاید JTS دستگاهی مناسب جهت سمینارها ترجمه و توضیح موضوعی برای ۱ یا چند گروه  با زبانهای مختلف · این دستگاه به سخنران این امکان را می دهد که به آ رامی صحبت کند و اعضای گروه به صورت واضح و شفاف صدا را بشنوند · با توجه به بی سیم بودن این دستگاه و. قابل حمل و نقل بو د ن آ ن در مساحتی به شعاع · ۱۵۰

تورگاید JTS

تورگاید JTS          دستگاهی مناسب جهت سمینارها ترجمه و توضیح موضوعی برای ۱ یا چند گروه با زبانهای مختاف ·         این دستگاه به سخنران این امکان را می دهد که به آ رامی صحبت کند و اعضای گروه به صورت واضح و شفاف  صدا را بشنوند ·         با توجه به  بی سیم بودن این دستگاه  و. قابل حمل و نقل بو د ن آ ن در مساحتی به شعاع ·