تنظیم صدا برای گروه نمایش

تنظیم صدا برای گروه نمایش تنظیم صدا بستگی به نوع نمایش و مکان نمایش و امکاناتی است که اپراتور در اختیار دارد. باتوجه به امکانات موجود سعی کنید حدالامکان باند مانیتور برای گروه نمایش داشته باشید . درست واصولی چیدن باند مسئله بسیار مهمی است که حتما باید رعایت شود. حدالامکان سعی شود باندها استریو و صدا از روبرو باشد چه برای اجرا کننده های نمایش و چه برای مستمعینی