تقویت کننده الکترونیکی

الکترونیک تقویت کننده الکترونیکی «تقویت کننده الکترونیکی»، افزاره‌ای برای افزایش توان نشانک می‌باشد. تقویتگر، شکل نشانک ورودی را حفظ می‌کند؛ امّا دامنه‌ی آن را بزرگ‌تر می‌کند. از تقویتگرها برای تقویت صدای سازهای مانند گیتار برقی، گیتار باس، ویولن برای تقویت انواع خروجی‌های صدا مانند دستگاه‌های پخش خانگی،دستگاه‌های پخش خودرو و برای تقویت صداهای مضبوط در مسیر دستگاه‌های ضبط صدا در استودیوهای صوتی استفاده می‌شود. مدار الکترونيکی يک تقویتگر عملی