منابع تغذیه سوئیچینگ

منابع تغذیه سوئیچینگ معایب منابع تغذیه سوئیچینگ: تمام مواردی که به عنوان مزیت در درمنابع تغذیه خطی در نظر گرفته می شوند به عنوان عیوب منابع تغذیه سوئیچینگ به شمارمی رود علاوه بر آن به موارد زیراشاره می شود: