روش های اندازه گیری سر و صدا در محیط کار

روش های اندازه گیری سر و صدا در محیط کار موارد قانوني ماده ۸۵ قانون کار : براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي کشور ، رعايت دستورالعملهايي که از طرف شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت و درمان تدوين مي شود براي کليه کارگاهها ، کارفرمايان و کارگران و کارآموزان الزامي مي باشد .