تست قطعات الکترونیکی روی مدار

آموزش الکترونیک تست قطعات الکترونیکی روی مدار تست ترسيتور و ترياک چون بعضي از تريستورها و ترياکها براي تحريک گيت جريان زيادي را لازم دارند بنابراين هميشه با اهمتر نمي توان همه تريستورها و تراياکها را تست نمود و به روش زير بهتر است: