انواع ترانزیستورها

انواع ترانزیستورها دو دسته مهم از ترانزیستورهاBJT (ترانزیستور دوقطبی پیوندی) (Bypolar Junction Transistors) وFET (ترانزیستور اثر میدان) (Field Effect Transistors) هستند. ترانزیستورهای اثزمیدان یا FETها نیز خود به دو دستهٔترانزیستور اثر میدان پیوندی(JFET) وMOSFET‌ها

نامگذاری ترانزیستورها

نامگذاری ترانزیستورها الکترونیک برای نامگذاری ترانزیستورها، سه روش مشهور در دنیا وجود دارد. گرچه تعدادی از کارخانجات در گوشه و کنار دنیا از سیستم نامگذاری خاصی استفاده می نمایند. آن سه روش، عبارتند از: