انواع ترانزیستورها

انواع ترانزیستورها دو دسته مهم از ترانزیستورهاBJT (ترانزیستور دوقطبی پیوندی) (Bypolar Junction Transistors) وFET (ترانزیستور اثر میدان) (Field Effect Transistors) هستند. ترانزیستورهای اثزمیدان یا FETها نیز خود به دو دستهٔترانزیستور اثر میدان پیوندی(JFET) وMOSFET‌ها