نامگذاری ترانزیستورها

نامگذاری ترانزیستورها الکترونیک برای نامگذاری ترانزیستورها، سه روش مشهور در دنیا وجود دارد. گرچه تعدادی از کارخانجات در گوشه و کنار دنیا از سیستم نامگذاری خاصی استفاده می نمایند. آن سه روش، عبارتند از:

ترانزیستورهای مشابه

ترانزیستورهای مشابه در زیر لیستی از ترانزیستورهای مشابه مشاهده میکنید.