چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله چهارم

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله چهارم مرحله ۴ : استودیوی حرفه ای برای ۹/۹۹ درصد از ما مرحله ۳ آخرین سطح جستجوی ما خواهد بود. زیرا حقیقت این است که … موفق شدن در کسب و کار حرفه ای صدا بسیار سخت است. و اکثر ما ها به دنبال حرفه ای شدن به هر قیمتی نیستیم. اما تا زمانی که بسیاری از شما حد اقل در مورد آن

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله سوم

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله سوم اما زمانی که روزی برسد که شما بخواهید صدای افراد دیگر ی را ضبط کنید، و احتمالا ازآنها برای خدمات خود هزینه هایی مطالبه کنید، از آن زمان به تدریج به مرحله ۳: استودیو “نیمه حرفه ای” نیازپیدا می کنید. بزرگترین مشکل استودیویی که ما راه اندازی کردیم … این است که تنها تعداد محدودی کانال های ورودی ارائه می دهد .