خرید بلندگوی American DJ

خرید بلندگوی American DJ American DJ Audio در سال ۱۹۸۵ در کالیفرنیای آمریکا تاسیس شد و شامل ۵ زیر مجموعه می باشد.