افکت اکو echo

افکت اکو echo افکت Delay با سه پارامتر بلندی صدای تکرار‌ها، تعداد تکرار‌ها، و فاصله تکرار‌ها تنظیم می‌شود: