ساخت اولین سه تار در ایران

ساخت سه تار از چه زمانی در ایران شروع شده است؟ تاریخ ساخت سه تار به هیچ وجه روشن نیست. فارابی در کتاب موسیقی الکبیر می گوید:((در خراسان دو نوع تنبور است؛یکی تنبور خراسانی و یکی تنبور بغدادی . که همین عود را می گفتند.))اصلا” عود ، ساز ایرانی است . حالا به سرزمین بغداد رفته و شده ساز عربی ،یک حرف دیگری است. بنابراین ایران آن موقع وسیع تر