کامل ترین ساز ایرانی چیست؟

کامل ترین ساز ایرانی چیست؟ تار و سه تار از کاملترین سازهای ایرانی است. که وسعت صوتی شان مانند وسعت صدای خوانندگان ایرانی نزدیک به ۳ اکتاو است . یعنی از DO اکتاو سوم تا La اکتاو پنجم. در مورد محدوده زیر وبمی موسیقی ایرانی ،نکته دقیقی وجود دارد که باید بدان توجه داشت :