روش های انتقال صوت از گذشته تا کنون

روش های انتقال صوت از گذشته تا کنون در هر زمان، با توجه به نیازی که موجود بود، فناوری جدیدی وارد بازار می شد. با ورود این فناوری های تازه، مردم در ابتدا متحیر می شدند و بعد که در رابطه با آن اطلاعات بیشتری را کسب می کردند، به سمت خریداری و استفاده از آن روی می آوردند.