سیم

سیم برای انتقال جریان الکتریکی از مکانی به مکان دیگر از سیم و کابل استفاده می‌شود. عامل انتقال جریان در سیم‌ها فلز هادی جریان می‌باشد.