مبانی صوت

مبانی صوت در این سلسله مقالات برانیم تا مبانی و اصطلاحات پایه مبحث صدا را برای علاقمندان معرفی نماییم. در این بخش به تعریف های زیر می پردازیم: شنوایی انسان بلندی صوت ارتفاع صوت