اهمیت و کاربرد نور در تئاتر

نورپردازی اهمیت و کاربرد نور در تئاتر ۱- چکیده مقاله: هر شکلی از بیان خلاق واسطه اصلی خاص خود را دارد، رنگ در نقاشی، فضا در مجسمه‌سازی و صوت در موسیقی. واسطه اصلی تئاتر، صحنه و نور است. با توجه به این واقعیت طبیعی است که کارگردان‌های تئاتر باید با عملکردها، کیفیات، اشکال و کاربردهای نور که شاید یکی از مهم‌ترین