اصطلاحات فنی صدابرداری

 اصطلاحات فنی صدابرداری Acoustic Absorption– جذب آکوستیک خاصیت در آشامیدن صوت در هر ماده می باشد . با واحد سابین اندازه گیری می شود.۱ Sabine برابر است با میزان جذب ۱ متر مربع از سطحی که همه انرژی وارده را جذب می کند.