اصول کنترل دیجیتال ساین ایج

اصول کنترل دیجیتال ساین ایج کنترل : Control کنترل دیجیتال ساین ایج اصولا به دو روش انجام می پذیرد. در هر نمونه ای توسط شرکت های کنترل کننده و اپراتورهای شبکه کنترل اعمال می گردد. روش اول “کنترل درونی” که به صورت روزانه سیستم را کنترل می کند. روش دوم کنترل خارجی است که به صورت مکرر کنترل سیستم را در دست می گیرند. روش دوم حاصل کنترل نهادهای دیگر