اصطلاحات موسیقی ایرانی

اصطلاحات موسیقی ایرانی مقام : قبل از اینکه واژه دستگاه وارد موسیقی شود در تقسیم بند موسیقی ایرانی از آن استفاده می شده است و یه معنی ایستاده و بجای ایستادن است و این کلمه از قرن هشتم در فرهنگ موسیقی ما عمومیت پیدا کرده است .

آموزش اصطلاحات موسیقی

آموزش اصطلاحات موسیقی آتوناليته در فرهنگ لغت انگلیسی اضافه شده حرف a بر سر کلمه‌ای معنی فاقد چیزی بودن یا نداشتن را به آن واژه ایجاد می‌کند به عنوان نمونه مشهور که در فرهنگ فارسی هم شناخته شده است می‌توان به واژه نرمال(طبیعی) و آنرمال(غیرطبیعی) اشاره کرد. بنابراین واژه آتونالیته Atonality به معنی نداشتن تونالیته است.