اصطلاحات فنی صدابرداری

 اصطلاحات فنی صدابرداری Acoustic Absorption– جذب آکوستیک خاصیت در آشامیدن صوت در هر ماده می باشد . با واحد سابین اندازه گیری می شود.۱ Sabine برابر است با میزان جذب ۱ متر مربع از سطحی که همه انرژی وارده را جذب می کند.  

اصطلاحات رایج در صدابرداری

اصطلاحات رایج در صدابرداری هام hum : صدایی که اصطلاحآ به آن (( هوا )) می گویند که به دلیل پایین بودن کیفیت ابزارهای صدابرداری به وجود می آید.