اصطلاحات رایج در صدابرداری

اصطلاحات رایج در صدابرداری هام hum : صدایی که اصطلاحآ به آن (( هوا )) می گویند که به دلیل پایین بودن کیفیت ابزارهای صدابرداری به وجود می آید.