بخش های موثر دیجیتال ساینیج

بخش های موثر دیجیتال ساینیج نرم افزار : software دو بخش اصلی نرم افزار محتویات دیجیتال ساین ایج و نمایشگرها را می سازند: یکی محتویات ارائه شده روی صفحه نمایش است که روی نمایشگر ظاهر می شود و دیگری برنامه نرم افزار است که مجوز اجرای محتویات را صادر می کند. محتویات روی نمایشگر : content on screen محتویاتی که توسط دیجیتال ساین ایج ارائه می شود در نتیجه سالها