راهنمای خرید اسپیکر

اسپیکر مانیتورینگ راهنمای خرید اسپیکر قدرت نامي (Power rating) در اكثر سيستمهاي امروزي قدرت نامي به وات بيان مي شود. كه مقدار آن با واحد « (Peak music power out put (PMPO » يا ماكزيمم قدرت خروجي صدا بيان مي شود كه