چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله دوم

چهار مرحله ی رشد استودیوها – مرحله دوم اکنون دراین نقطه تشریح مرحله ی اول را خاتمه می دهیم اگر همه ی آنچه گفتیم را بخوبی متوجه شده باشید، بخوبی خواهید توانست در استودیو اتاق خواب خود صوت ضبط کنید. و باوجود اینکه بسیاری از افراد بسیار بیش ازحد معمول برای باقی ماندن دراین مرحله احساس رضایت دارند برخی ازشما ممکن است از جنبه هایی خواستار چیز بهتری باشید، درچنین