کاربرد ویدئو وال در مخابرات

کاربرد ویدئو وال در مخابرات مخابرات و خدمات اپراتورهای مخابراتی روزبه روز در حال رشد بوده و مدام در حال گسترش زیر ساخت ها و پوشش شبکه خود.می باشند. در چنین محیط پویا، و در حال گسترش نیاز به اتاق مانیتورینگ و صفحه نمایش های قابل اعتماد ازنظر فن آوری و خدمات برای نظارت و نگهداری از زیرساخت های مخابراتی بزرگ.  همواره وجود دارد . تجربه غنی شرکت پشتیبان تصمیم