استفاده از ویدئو وال در صدا و سیما

استفاده از ویدئو وال در صدا و سیما استودیو اتاق کنترل مرکز عصبی مراکز تلویزیونی به حساب می آیند و چگونگی کنترل و نظارت بر عملیات پخش از دغدغه های متخصصین این رشته به.حساب می آید. این شرکت ویدئو وال هایی با وضوح بالا برای حل نیازهای واقعی و توسعه سیستم های کنترل استودیو ها ارائه می دهد.  با قرار گرفتن صفحه نمایش ها به صورت ماتریسی در کنار هم