کاربرد ویدئو وال در سازمان های نظامی، انتظامی

کاربرد ویدئو وال در سازمان های نظامی، انتظامی اتاق کنترل برای استقرار برنامه های حیاتی دفاع از امنیت ملی ، با تعداد زیادی از دوربین های که به نظارت بر مناطق گسترده ای از کشور نظارت می کنند حیاتی می باشد. در اتاق کنترل پرسنل امنیتی به تماشای هر حرکت و یا فعالیت های کوچک ، بزرگ یا مشکوک بر روی ویدئووال می پردازند. نمایشگرهایDLP  دلتا پیشگام در تکنولوژی نظارت