ورود نت نویسی موسیقی به ایران

نت نویسی موسیقی از چه زمانی وارد ایران شد؟  نت نویسی را برای اولین مرتبه ، چند نفر فرانسوی در ایران معرفی کردند که مهمترین آنان شخصی به نام آلفرد ژان باتیست لومر بود که درسال ۱۸۶۸ میلادی= [ ۱۲۴۷ ] خورشیدی به دعوت دولت به ایران آمد . قصد از دعوت لومر ، بیش تر معرفی موسیقی نظامی به شیوه غربی در ایران بود. به عقیده استاد نورعلی برومند