سیستم های اینتر کام

با پيشرفت صنعت و گسترش مراکز صنعتي و ادارات و کارخانجات جهت ايجاد هماهنگي و مديريت بهتر در اين فضاها نيازهاي جديدي نمايانگر گرديد، از آن جمله نياز به پخش پيغامها، اطلاعات و يا اعلان شرايط اضطراري در سطح عمومي و همچنين نياز به وجود يک سيستم ارتباط داخلي در محيط هاي صنعتي پايه هاي طراحي سيستم هاي پيجينگ و اينترکام شکل داد امروزه با پيشرفت تکنولوژي اين دستگاهها داراي