سیستم های کنترلی ویدئو وال

سیستم های کنترلی ویدئو وال صفحه نمایش های دلتا دارای  سیستم های کنترل کاملا پیشرفته برای پشتیبانی از هر نوع منبع تصویری و داده به عنوان ورودی می باشد. محتوای نمایش داده شده توسط نمایشگر به طور همزمان از منابع مختلف  میتواند در سراسر صفحه واحد به عنوان یک تصویر بزرگ نمایش یا به صورت تصاویر متعدد و تصاویر جداگانه و یا ترکیبی از هر دو در صفحه نمایش داده