راهنمای انتخاب دیجیتال ساینیج

راهنمای انتخاب دیجیتال ساینیج دو روش برای توسعه و کاربرد دیجیتال ساینیج وجود دارد. روش اول شامل برنامه هایی است که به آن برنامه های “جهشی” گفته می شود و به موجب آن، خود فرد ، مسئول همه چیز است و یا یک شرکتی را مامور کنترل توسعه و اجرای دیجیتال ساینج می کنند. روش دوم انتخاب یک سیستم ساینیج برخلاف روش جهشی است، که در آن صاحبان سایتها و