معرفی پاورسافت

معرفی پاورسافت نمایه شرکت Powersoft درزمینه ی خدمات کامپیوتری-مخابراتی برای مدیریت ناوگان و همچنین در بازارلوازم  صوتی حرفه ای   پیشرو  است. به دو واحد کسب و کارسازماندهی شده است ، که هر دو بادارایی های یکسان هدایت  شده اند – تحقیق و پژوهش و فن آوری به عنوان ابزار – شورو اشتیاق به عنوان یک موتورمحرک – رضایت مشتری به عنوان  هدف نوآوری، پایداری، قابلیت اطمینان بودن، شور و شوق،