آموزش کوک ویولون

انواع سازها آموزش کوک ویولون برای کوک کردن ویولن ۲ روش وجود دارد: در کوک کردن ویلن بسیار احتیاط کنید که سیم ها را پاره نکنید.