تاثیر پیانو بر ذهن انسان

تاثیر پیانو بر ذهن انسان تحقیقات نشان می دهد نواختن پیانو برای انسان بسیار مفید است. هماهنگی ذهنی و فیزیکی در نواختن پیانو می‌تواند تاثیر مثبتی بر روی توانایی های ذهنی و جسمی فرد داشته باشد.