آرشه

زیر مجموعه انواع سازها آرشه آرشه یا کَمانه وسیله‌ای است که از آن برای نواختن سازهای زهی از آن استفاده می‌شود. آرشه شامل یک چوب است که به دو سر آن موی دم اسب متصل شده است. موها در نوک آرشه با قطعه‌ای از جنس عاجیا استیل به چوب آرشه می‌چسبند. در ته آرشه قطعه‌ای به نام موگیر که از چوب و صدف ساخته شده کشیدگی موهای آرشه را تنظیم