کمیت‌های صوت

http://www.dosits.org/images/dosits/sndpress.gif

کمیت‌های صوت

(Sound Measurement Scales):

۱- کمیت‌های فیزیکی مطلق: دامنه توان، دامنه شدت، دامنه فشار آکوستیکی

۲- کمیت‌های لگاریتمی ((تراز)) (فیزیولوژیکی): تراز توان، تراز شدت، تراز فشار آکوستیکی

کمیت‌های فیزیکی مطلق:

(a) دامنه توان صوت: Sound power: W

توان عبارتست از مقدار انرژی در واحد زمان

نماد آن را W در نظر می‌گیریم تا با فشار اشتباه گرفته نشود.

گستره توانی شنوایی انسان از ۱۲-۱۰ وات تا ۱۰۲ وات می‌باشد.

آستانه درک توان صوت: Wmin: کوچکترین توان امواج آکوستیکی قابل درک توسط انسان

آستانه درد توان صوت: Wmax: بیشترین توان امواج آکوستیکی که انسان می‌تواند بدون درد تحمل کند.

در بعضی از مراجع Wmin را با Wref (توان صوتی مرجع) نشان می‌دهند.

گستره توان قابل درک توسط سیستم شنوایی انسان ۱۰۱۴ برابر کمترین توان صوتی قابل درک می‌باشد.

(b) دامنه شدت صوتی: Im: Sound Intensity

عبارتست از مقدار بیشینه انرژی امواج آکوستیکی در واحد زمان، در واحد سطح مقطع عمود بر راستای انتشار امواج آکوستیکی.

گستره شدت شنوایی انسان از ۱۲-۱۰ وات بر متر مربع تا ۱۰۲ وات بر متر مربع می‌باشد.

آستانه درک شدت صوت: Im,min: کوچکترین دامنه شدت امواج آکوستیکی قابل درک توسط انسان.

آستانه درد شدت صوت: Im,max: بیشترین دامنه شدت امواج آکوستیکی که انسان می‌تواند بدون درد تحمل کند.

گستره دامنه شدت امواج آکوستیکی قابل درک توسط سیستم شنوایی انسان ۱۰۱۴ برابر کمترین دامنه شدت امواج آکوستیکی قابل درک می‌باشد.

(c) دامنه فشار آکوستیکی صوت: Pm: Peak Acoustic Pressure

عبارتست از مقدار بیشینه فشار صوتی امواج آکوستیکی.

واحد Pm در سیستم SI عبارتست از: Pa≈N/m2 پاسکال

آستانه درک فشار آکوستیکی: Pm,min: کوچکترین فشار آکوستیکی قابل درک توسط انسان.

آستانه درد فشار آکوستیکی: Pm,max: بیشترین فشار آکوستیکی امواج آکوستیکی که انسان می‌تواند بدون احساس درد تحمل کند.

 

گستره فشار آکوستیکی امواج آکوستیکی قابل درک توسط سیستم شنوایی انسان ۱۰۷ برابر کمترین فشار آکوستیکی امواج آکوستیک قابل درک می‌باشد.

Pe: فشار آکوستیکی مؤثر: Effective Acoustic Pressure

فشار آکوستیکی مؤثر عبارتست از ریشه میانگین مربعی (r ms) فشار آکوستی

NoiseLevelGuide

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *