ترانزیستورهای مشابه

ترانزیستورهای مشابه

ترانزیستورهای مشابه

در زیر لیستی از ترانزیستورهای مشابه مشاهده میکنید.

معادل ترانزیستورهای دارلینگتون مثبت

 مشابه ترانزیستور TIP32 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره TIP42 می باشد .

مشابه ترانزیستور TIP42 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره TIP32 می باشد .

مشابه ترانزیستور TIP126 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره TIP137 می باشد .

مشابه ترانزیستور BD266 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره TIP136 می باشد .

مشابه ترانزیستور MJE2955 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BD266 می باشد .

مشابه ترانزیستور BD132 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BD140 می باشد .

مشابه ترانزیستور BD140 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC139 می باشد .

مشابه ترانزیستور BD262 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BD136 می باشد .

مشابه ترانزیستور BD136 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BD262 می باشد .

مشابه ترانزیستور BD138 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BD136 می باشد .

مشابه ترانزیستور BD140 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BD136 می باشد .

مشابه ترانزیستور MJE371 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BD136 می باشد .

مشخصات ترانزیستورهای دارلینگتون منفی

مشابه ترانزیستور TIP31 A که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره TIP41 A می باشد .

مشابه ترانزیستور TIP41 A که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره TIP31 A می باشد .

مشابه ترانزیستور TIP121 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره TIP132 می باشد .

مشابه ترانزیستور TIP132 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره TIP121 می باشد .

مشابه ترانزیستور BD267 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره TIP132 می باشد .

مشابه ترانزیستور MJE3055 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره TIP131 می باشد .

مشخصات ترانزیستورهای متفرقه

مشابه ترانزیستور C945 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره ۲N2222 می باشد .

مشابه ترانزیستور ۹۰۱۳ که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره ۹۰۱۴ می باشد .

مشابه ترانزیستور ۹۰۱۴ که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره ۹۰۱۳ می باشد .

مشابه ترانزیستور C828 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره C829 می باشد .

مشابه ترانزیستور C829 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره C828 می باشد .

مشابه ترانزیستور ۹۰۱۲ که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره ۹۰۱۵ می باشد .

مشابه ترانزیستور ۹۰۱۵ که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره ۹۰۱۲ می باشد .

مشابه ترانزیستورهای مثبت سری BC

مشابه ترانزیستور BC177 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC178 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC178 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC179 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC179 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC178 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC157 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC158 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC158 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC157 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC159 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC179 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC257 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC258 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC258 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC257 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC259 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC258 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC251 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC252 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC252 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC251 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC253 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC252 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC212 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC213 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC213 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC212 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC214 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC213 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC204 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC205 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC205 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC204 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC206 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC205 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC307 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC308 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC308 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC307 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC309 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC308 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC261 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC262 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC262 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC261 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC263 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC261 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC320 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC321 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC321 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC320 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC322 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC320 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC327 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC547 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC350 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC351 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC351 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC350 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC417 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC418 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC418 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC417 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC419 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC417 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC415 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC416 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC416 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC415 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC557 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC558 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC558 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC557 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC559 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC557 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC512 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC513 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC513 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC512 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC514 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره BC512 می باشد .

مشابه ترانزیستورهای سری ۲n

مشابه ترانزیستور ۲n2222 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره bc107 می باشد .

مشابه ترانزیستور ۲n2219 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره bc140 می باشد .

مشابه ترانزیستور ۲n3904 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره ۲n3903 می باشد .

مشابه ترانزیستور ۲n3903 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره ۲n3904 می باشد .

مشابه ترانزیستور ۲n5551 که یک ترانزیستور منفی است ترانزیستور منفی به شماره ۲n3903 می باشد .

مشابه ترانزیستور ۲n3905 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره ۲n3906 می باشد .

مشابه ترانزیستور ۲n3906 که یک ترانزیستور مثبت است ترانزیستور مثبت به شماره ۲n3905 می باشد .

مشابه ترانزیستورهای منفی سری BC

مشابه ترانزیستور BC107 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC108 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC108 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC107 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC109 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC109 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC147 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC109 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC148 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC107 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC149 ترانزیستور منفی  NPN به شماره BC108 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC171 ترانزیستور منفی  NPN به شماره BC109 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC172 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC108 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC173 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC107 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC182 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC108 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC183 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC108 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC184 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC107 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC167 ترانزیستور منفی  NPN به شماره BC108 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC168 ترانزیستور منفی  NPN به شماره BC107 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC207 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC108 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC208 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC107 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC209 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC107 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC237 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC408 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC238 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC408 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC239 ترانزیستور منفی  NPN به شماره BC408 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC317 ترانزیستور منفی  NPN به شماره BC318 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC318 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC319 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC319 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC318 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC337 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC107 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC347 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC348 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC348 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC349 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC349 ترانزیستور منفی  NPN به شماره BC348 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC382 ترانزیستور منفی  NPN به شماره BC383 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC383 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC382 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC384 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC382 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC407 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC408 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC408 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC407 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC409 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC408 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC413 ترانزیستور منفی  NPN به شماره BC414 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC414 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC413 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC437 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC108 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC438 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC107 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC439 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC109 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC467 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC109 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC468 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC107 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC469 ترانزیستور منفی  NPN به شماره BC108 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC547 ترانزیستور منفی  NPN به شماره BC109 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC548 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC108 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC549 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC107 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC582 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC109 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC583 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC109 می باشد .

مشابه ترانزیستور BC584 ترانزیستور منفی NPN به شماره BC107 می باشد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *